گام نخست

به فضل خداوند متعال انجمن صیانت از اسناد و محتوای دیداری شنیداری با هدف شناسایی و ساماندهی منابع این حوزه، درسطح ملی، شکل گرفت. از کلیه علاقمندان و متخصصین میراث مستند دعوت می شود برای تحقق این مهم با ما همکاری و همفکری نمایند. قطعات ناپیدای پازل تاریخ کشور عزیزمان ایران، با همت و تلاش این انجمن، شکل خواهد گرفت و میراث گرانبهای آن برای فرزندان این مرز و بوم به یادگار می ماند. باشد که به هویت اصیل خود افتخار و مباهات کنند